مصطفی قوامی

پس از مرکز رشد شهرداری پا به دنیای صنعت و تجارت گذاشتم از کارخانه ها به فروشگاه اینترنتی پاویش رفتم و با ورود به حوزه تامین لوازم خانگی سر از امین حضور در آوردم. پاویش ورشکسته شد اما در کمتر از یک هفته از سوی فروشگاه اینترنتی دیدبازار (تامین کننده سابقم در پاویش) دعوت به همکاری شدم. هم اکنون در دیدبازار مشغول کار می باشم. هیچگاه خودم را از آموختن بی نیاز ندانستم و همچنان ارتباطاتم با مجامع علمی را حفظ کرده ام و تقویت می کنم.